Zásady firmy

Princess Jewellery s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky

1. ROZSAH PŮSOBNOSTI OBECNĚ
1. PRINCESS JEWELLERY S.R.O. online obchod je zaměřen výhradně na spotřebitele. Následující všeobecné podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy mezi námi, Princess Jewellery s.r.o., a vámi jako spotřebitelem uzavřené pomocí PRINCESS JEWELLERY S.R.O. online obchod.

2. Ve všech případech je rozhodující verze všeobecných podmínek, která je k dispozici na webových stránkách, a tedy platné všeobecné podmínky, v době uzavření smlouvy. Odchylné, rozporuplné nebo doplňkové dohody nejsou součástí smlouvy, pokud jsme s nimi předem písemně výslovně nesouhlasili.

2. ZÁVĚR ZAKÁZKY
1. Po dokončení procesu objednávky aktivací tlačítka „Koupit nyní“ závazně deklarujete svoji nabídku na koupi vámi vybraného zboží (objednávka); obratem potvrdíme přijetí objednávky e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení o přijetí objednávky není závazným přijetím objednávky; může však být spojeno s výslovným prohlášením o přijetí.

2. Jsme oprávněni přijmout nabídku smlouvy obsaženou v objednávce do tří pracovních dnů od přijetí. Objednávku přijmeme prostřednictvím e-mailového potvrzení nebo odesláním objednaného zboží. Kupní smlouva se uzavírá pouze tímto přijetím. Jsme oprávněni objednávku odmítnout; například po kontrole dostupnosti produktu na skladě. V takovém případě vás budeme o odmítnutí informovat písemně nebo e-mailem.

3. Vyhrazujeme si právo odesílat zboží pouze v objemech obvyklých pro domácnosti.

4. Po uzavření záznamu a před závazným odesláním objednávky aktivací tlačítka „Koupit nyní“ se vám zobrazí všechny podrobnosti objednávky; zde máte příležitost opravit chyby při zadávání.

5. Textaci smlouvy ukládáme my a zasíláme Vám e-mailem spolu s těmito Všeobecnými podmínkami po obdržení objednávky.

6. Hmotnost šperku je přibližná a někdy se může lišit.

3. CENY, NÁKLADY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena uvedená na PRINCESS JEWELLERY S.R.O. online obchod v době zadání objednávky je závazný. Cena je uvedena vždy včetně DPH.

2. Cena nabízená v rámci speciálních nabídek je omezena výhradně na speciální kampaň. Speciální kampaně jsou vždy označeny jako takové.

3. Na dodávky se vztahují poplatky za dopravu. Tyto poplatky se vám zobrazí před dokončením procesu objednávky.

4. Platba zboží je zásadně možná prostřednictvím kreditní karty (zabezpečené 128bitovým šifrováním SSL) nebo PayPal; kupující v České republice (nebo v jiných evropských zemích na vyžádání) mohou v závislosti na typu a hodnotě objednávky platit také na bankovní účet. Během procesu objednávání se zobrazují typy plateb, které máte konkrétně k dispozici.

5. Při platbě kreditní kartou je z karty okamžitě stržena částka.

6. Právo zákazníka na započtení protinároků existuje pouze v případě, že tyto protinároky nejsou zpochybněny nebo bylo prokázáno, že jsou právně závazné. Retenční právo můžete uplatnit, pouze pokud je váš protinárok založen na stejném smluvním vztahu.


4. DODÁVKA, DOBA DODÁNÍ A POPLATKY ZA DOPRAVU
1. Zasíláme do celého světa. Fakturační a dodací adresa musí být ve stejné zemi, abychom mohli vaši objednávku zpracovat.

2. V případě přijetí vaší objednávky (dodací lhůty) v průběhu objednávkového procesu budete informováni o závazné lhůtě, do které zboží odešleme. Dodací lhůta začíná běžet v pracovní den po obdržení objednávky.

3. Dodáváme pouze do vyprodání zásob.

4. Pokud z důvodů, za které nesete odpovědnost, nelze zboží doručit, budou v případě opětovného doručení účtovány další náklady na dopravu. V těchto případech náklady na dopravu a vrácení zboží ponesete vy. V případě zrušení má přednost bod 7.

5. REZERVACE VLASTNÍCH PRÁV
1. Dodané zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny.

2. Se zbožím musíte zacházet opatrně, dokud nedojde k převodu vlastnictví.

3. Před převodem vlastnictví nesmíte zboží zastavit ani postoupit jako záruku třetím stranám. V případě zástav, zabavení nebo jiných dispozic třetích stran nás musíte okamžitě písemně informovat.

4. Vyhrazujeme si právo požadovat vrácení bonusových produktů nebo je fakturovat v případě, že již nebudou splněny předpoklady pro poskytnutí bonusového produktu. Předpokladem pro udělení bonusového produktu je splnění kupní smlouvy z hlediska minimální výše nákupu. Jinými slovy, pokud vrátíte celé zboží nebo jeho část - například uplatněním práva na odstoupení od smlouvy - a nedosáhnete tedy minimální výše nákupu, již nemáte nárok na bonusový produkt. V takových případech nám prosím vraťte bonusový produkt spolu s vaší objednávkou zpět. Pokud si chcete koupit bonusový produkt, kontaktujte prosím přímo naše oddělení zákaznických služeb.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY
Platí platná zákonná ustanovení týkající se odpovědnosti za závady.

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
1. Princess Jewellery s.r.o. nese odpovědnost bez omezení v případě úmyslu a hrubé nedbalosti.

2. V případě běžné nedbalosti společnost Princess Jewellery s.r.o. je odpovědný - s výjimkou případů poškození života, těla nebo zdraví - pouze v případě porušení základních smluvních povinností (hlavních povinností). Odpovědnost je omezena na smluvně typické a předvídatelné škody.

3. Jakákoli odpovědnost za nepřímé a nepředvídatelné škody, za zastavení výroby a zotavení za ztrátu použití, ušlý zisk, ztrátu úspor a ekonomickou ztrátu způsobenou nárokem třetí strany je vyloučena v případě běžné nedbalosti - s výjimkou případu zranění na životě, těle nebo zdraví.

4. Jakákoli odpovědnost přesahující odpovědnost za škody uvedené v této smlouvě je vyloučena - bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku. Výše uvedená omezení odpovědnosti nebo výluky se však nevztahují na povinnou zákonnou odpovědnost závislou na poruše (například v souladu s právními předpisy o odpovědnosti za výrobek) nebo na odpovědnost vyplývající ze záruk vlastností bez ohledu na vadu.

5. Pokud je odpovědnost vyloučena nebo omezena v souladu s body 2 a 3, vztahuje se to rovněž na osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců orgánů a zástupců společnosti Princess Jewellery s.r.o.

8. POKYNY PRO ZRUŠENÍ
Máte následující právo na zrušení:
PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Jste oprávněni tuto smlouvu zrušit do 14 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro zrušení je 14 dní od okamžiku, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží.
Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás (Princess Jewellery sro, Václavské náměstí 28, 110 00 Praha, Česká republika; e-mail: info@princessjewellery.eu) informovat o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu jednoznačným prohlášením (například dopis poštou, faxem nebo e-mailem).
Abychom dodrželi lhůtu pro zrušení, stačí nám zaslat oznámení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení.
Výprodejové položky, speciální objednávky a vlastní šperky jsou konečným prodejem a nelze je zrušit.
Zboží zhotovené podle specifikací zákazníka nebo zboží, které bylo jasně přizpůsobeno osobním požadavkům zákazníka (tj. gravírované předměty), je nevratné. Všechny ryté šperky jsou speciálně pro finální prodej a byly vyryty podle specifikací zákazníka. Princess Jewellery s.r.o. není odpovědná za chyby, které jsou výsledkem pokynů nebo specifikací zákazníka.

ÚČINKY ZRUŠENÍ
Pokud tuto smlouvu zrušíte:
Na všechny vrácené položky s hodnotou do 10.000,- Kč se vztahuje poplatek za opětovné naskladnění ve výši 190,- Kč.
Na všechny vrácené položky v hodnotě od 10.000,- Kč se vztahuje poplatek za opětovné naskladnění ve výši 290,- Kč.
Můžeme odmítnout vrácení, dokud nedostaneme zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, v závislosti na tom, která událost nastala dříve.
Zboží musíte bez zbytečného odkladu a nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy, odeslat zpět nebo nám jej předat. Lhůta je dodržena, pokud zboží vrátíte před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží hradíte vy. Za případnou ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty výsledkem zbytečné manipulace se zbožím způsobené kontrolou složení, vlastností a funkce zboží.

- KONEC POKYNŮ PRO ZRUŠENÍ -

9. ROZHODNÉ PRÁVO
Aplikuje se právo České republiky, s výjimkou nákupního práva OSN, které se výslovně neuplatní. Tato volba práva se použije pouze tehdy, pokud poskytovaná ochrana není zrušena kogentními ustanoveními práva země, ve které má spotřebitel obvyklé bydliště.

10. PÍSEMNÁ FORMA
Změny nebo doplňky této smlouvy vyžadují platnost písemné formy. To platí také pro změny klauzule písemného formuláře.

11. Klauzule o záchraně
Pokud by jednotlivé klauzule a nebo ustanovení této smlouvy byly nebo by se staly neplatnými nebo neproveditelnými, nebude to mít vliv na platnost zbývajících klauzulí a nebo ustanovení v této smlouvě. Zcela nebo částečně neplatné nebo neproveditelné doložky a nebo ujednání budou poté v souladu s konsensuální vůlí obou stran nahrazeny doložkami a nebo ujednáními, která právně co nejvíce odpovídají původnímu komerčnímu záměru neplatné nebo neproveditelné doložky a nebo ustanovení.

VRÁCENÍ A VÝMĚNA

Země EU

Lhůta pro vrácení a výměnu je 14 dní od okamžiku, kdy jste vy nebo Vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.
Kontaktujte tým PRINCESS JEWELLERY na adrese info@princessjewellery.eu a získejte formulář pro vrácení a výměnu, který je třeba vyplnit a odeslat zpět k nám. Náš tým se Vám ozve do 24 hodin s podrobnostmi o tom, jak zpracovat vrácení zboží nebo jeho výměnu.

Vezměte prosím na vědomí, že zboží nám musí být vráceno v originálním balení. To by mělo ochránit zboží, které má být vráceno, před poškozením během přepravy. Zboží nám poté můžete vrátit doručením zásilky na pobočku pošty, jejím předáním poštovnímu doručovateli nebo doručením prostřednictvím jiné zásilkové služby. Vezměte prosím na vědomí, že vrácení poštou může trvat několik dní a že zpracování vrácení trvá určitou dobu.

Veškeré Princess Jewellery s.r.o. prsteny podléhají přizpůsobené změně velikosti podle požadavků zákazníků na velikost prstenu, proto je nelze vrátit ani vyměnit. (Chcete-li změnit velikost prstenu, kontaktujte tým PRINCESS JEWELLERY na adrese info@princessjewellery.eu)

Zákazník je odpovědný za veškeré náklady na dopravu, pokud není zboží poškozeno nebo pokud jsme neudělali chybu z naší strany.

Na všechny vrácené položky v hodnotě do 10.000,- Kč bude účtován poplatek za opětovné naskladnění ve výši 190,- Kč.
Na všechny vrácené položky v hodnotě od 10.000,- Kč bude účtován poplatek za opětovné naskladnění ve výši 290,- Kč.
Na všechny vyměněné položky se vztahují náklady na dopravu.

Nejsme zodpovědní za ztracené balíčky a nemůžeme Vám vrátit peníze, pokud dojde ke ztrátě nebo poškození Vašeho balíčku. Pojistěte prosím balíček v celkové hodnotě zboží, které nám zasíláte zpět. Nejsme zodpovědní za chybějící balíčky.

Z důvodu neustálého zlepšování našich služeb a nabídek je pro nás obzvláště důležité, abyste nám poskytli důvod, proč vracíte zboží.

Částku připíšeme na Váš bankovní účet nebo na účet na kreditní kartě do 14 dnů od obdržení vráceného zboží.

Dále upozorňujeme, že dodané zboží bude zkontrolováno a musí mít vlastnosti srovnatelné s novým zbožím vyzkoušeným ve skutečném obchodě.
Pokud by došlo k poškození zboží v důsledku dalšího používání, vyhrazujeme si právo požadovat náhradu.

Země mimo EU

Lhůta pro vrácení a výměnu je 14 dní od okamžiku, kdy jste vy nebo Vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.
Kontaktujte tým PRINCESS JEWELLERY na adrese info@princessjewellery.eu a získejte formulář pro vrácení a výměnu, který je třeba vyplnit a odeslat zpět k nám. Náš tým se Vám ozve do 24 hodin s podrobnostmi o tom, jak zpracovat vrácení zboží nebo jeho výměnu.

Vezměte prosím na vědomí, že zboží nám musí být vráceno v originálním balení. To by mělo ochránit zboží, které má být vráceno, před poškozením během přepravy. Zboží nám poté můžete vrátit doručením zásilky na pobočku pošty, jejím předáním poštovnímu doručovateli nebo doručením prostřednictvím jiné zásilkové služby. Vezměte prosím na vědomí, že vrácení poštou může trvat několik dní a že zpracování vrácení trvá určitou dobu.

Zákazník je odpovědný za veškeré náklady na dopravu, pokud není zboží poškozeno nebo pokud jsme neudělali chybu na naší straně.

Veškeré Princess Jewellery s.r.o. prsteny podléhají přizpůsobené změně velikosti podle požadavků zákazníků na velikost prstenu, proto je nelze vrátit ani vyměnit. (Chcete-li změnit velikost prstenu, kontaktujte tým PRINCESS JEWELLERY na adrese info@princessjewellery.eu)

Výprodejové položky, speciální objednávky a vlastní šperky jsou konečným prodejem a nelze je vrátit ani vyměnit.

Na všechny vrácené položky v hodnotě do 2.699,- Kč bude účtován poplatek za opětovné naskladnění ve výši 390,- Kč.
Na všechny vrácené položky v hodnotě od 2.700,- Kč se vztahuje 15% poplatek za opětovné naskladnění v hodnotě objednávky.
Na všechny vyměněné položky se vztahují náklady na dopravu.

Nejsme zodpovědní za ztracené balíčky a nemůžeme Vám vrátit peníze, pokud dojde ke ztrátě nebo poškození Vašeho balíčku. Pojistěte prosím balíček v celkové hodnotě zboží, které nám zasíláte zpět. Nejsme zodpovědní za chybějící balíčky.

Z důvodu neustálého zlepšování našich služeb a nabídek je obzvláště důležité, abyste nám poskytli důvod, proč vracíte zboží.

Částku připíšeme na Váš bankovní účet nebo na účet na kreditní kartě do 14 dnů od obdržení vráceného zboží.

Dále upozorňujeme, že dodané zboží bude zkontrolováno a musí mít vlastnosti srovnatelné s novým zbožím vyzkoušeným ve skutečném obchodě.
Pokud by došlo k poškození zboží v důsledku dalšího používání, vyhrazujeme si právo požadovat náhradu.

požadovaná velikost prstenu * - velikost prstenu, kterou si vybral zákazník

Zásady ochrany osobních údajů

Jako provozovatel online obchodu PRINCESS JEWELLERY jsme - PRINCESS JEWELLERY S.R.O. - považujeme ochranu údajů za zásadní problém a rádi bychom zajistili, že vaše soukromí bude a zůstane chráněno po celou dobu používání našeho online obchodu.

OBECNÉ
Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním a nebo používáním Vašich osobních údajů nebo pokud nám to umožňují právní předpisy. Za tímto účelem dodržujeme platná zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů.

JAKÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?
Jedná se o konkrétní informace o osobních a objektivních okolnostech konkrétní nebo specifické osoby. Jedná se zejména o údaje, jako je Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše datum narození / věk, vaše pohlaví, vaše telefonní číslo a vaše e-mailová adresa.

PROČ SBÍRÁME, ZPRACOVÁVÁME A VYUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?
1. Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje pro zpracování Vašich objednávek, včetně dodání a služeb spojených s objednávkou.
2. Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje ke zpracování plateb.
3. Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje pro odpovědi na Vaše dotazy.
4. Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje k zasílání našeho zpravodaje, pokud jste nám k tomu dali souhlas.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME V PROCESU?
Shromažďovány, ukládány a zpracovávány jsou pouze informace, které zadáte při návštěvě našeho online obchodu nebo nám je jiným způsobem předáte. Máte možnost neuvést určité informace - což však může znamenat, že nebudete moci využívat některé z našich nabídek, služeb a funkcí.

SOUHLAS A ZRUŠENÍ
Při přihlášení k odběru zpravodaje PRINCESS JEWELLERY S.R.O. používá - s Vaším souhlasem - Vaše křestní jméno, Vaše příjmení a Vaši e-mailovou adresu pro vlastní reklamní účely. Jakmile nám dáte souhlas s používáním, zpracováním a přenosem Vašich osobních údajů pro účely zasílání zpravodaje nebo pro jiné marketingové účely, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat bez jakéhokoli formálního postupu nebo upozornění. Dále můžete - pokud používáme Vaše osobní údaje v zákonem povoleném kontextu pro opatření poštovního marketingu - vznést námitku proti použití těchto údajů. V obou případech nám jednoduše pošlete neformální zprávu poštou na následující adresu:

PRINCESS JEWELLERY S.R.O.
Václavské náměstí 785/28
110 00 Prague
Czech Republic

E-mail: info@princessjewellery.eu

Kromě toho každý zpravodaj obsahuje odkaz, pomocí kterého se můžete odhlásit z odběru novinek.

Po obdržení Vašeho odvolání přestaneme používat, zpracovávat a přenášet relevantní údaje pro jakékoli jiné účely než pro zpracování Vaší objednávky / objednávek a také Vám přestaneme zasílat jakékoli další reklamní materiály, včetně našich katalogů.

POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?
Pro optimální zpracování Vaší objednávky může být také nutné předat Vaše osobní údaje třetím stranám, například našim logistickým partnerům, aby mohli zpracovat vaši objednávku / objednávky k odeslání.

Při používání nástrojů žadatele platí zvláštní ustanovení o ochraně údajů žadatele.

Zaručujeme, že jinak Vaše osobní údaje nepředáme třetím stranám, pokud k tomu nejsme ze zákona povinni nebo pokud nám k tomu nedáte předchozí souhlas.

Údaje předávané třetím stranám jsou těmito třetími stranami využívány výlučně k plnění povinností nebo úkolů, které jim byly přiděleny.

JAK DLOUHO JSOU ÚDAJE ULOŽENY?
Pouze po dobu nezbytnou ke zpracování našich služeb nebo po dobu, po kterou zákonná ustanovení vyžadují jejich uložení.

JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE?
Nasazujeme technická a organizační opatření, která chrání Vaše osobní údaje před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření pravidelně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

SBĚR DAT POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Abychom Vám usnadnili orientaci, používáme soubory cookie (malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk Vašeho počítače). Celoobrazovkový koš můžete použít pouze pomocí těchto souborů cookie relace - a pohodlně si přečíst, kolik článků se aktuálně nachází v košíku a aktuální celková hodnota Vašich nákupů.
Při návštěvě našich webových stránek také automaticky shromažďujeme technické a statistické údaje o využívání PRINCESS JEWELLERY S.R.O. online shop nastavením cookies. Jedná se o následující údaje:
1. IP adresa,
2. typ a verze prohlížeče,
3. web, ze kterého nás navštěvujete,
4. Vámi používaný operační systém,
5. datum a čas vašich návštěv na jednotlivých webových stránkách,
6. informace týkající se alokace vaší návštěvy a / nebo objednávky s marketingovým kanálem.

Tyto údaje se používají k neustálému zlepšování našich webových stránek a jsou hodnoceny výhradně statisticky a anonymně. Pokud si nepřejete používat soubory cookie, ujistěte se, že váš prohlížeč blokuje používání souborů cookie. Upozorňujeme však, že v takových případech nebudete moci využívat všechny funkce nabízené naším online obchodem.

SOUBORY COOKIES TŘETÍCH STRAN
Ke zlepšování našich služeb používáme služby třetích stran a tyto služby používají své vlastní soubory cookie.
Služby třetích stran, které se používají na PRINCESS JEWELLERY S.R.O. online shop a které mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, jsou:
1. Google Analytics (používá se pro statistickou analýzu návštěv)
2. Tawk (používá se pro online chat na našem webu)
3. Facebook Pixel (používá se pro remarketing / retargeting na Facebooku)

ODKAZY NA EXTERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
PRINCESS JEWELLERY S.R.O. Web a toto prohlášení o ochraně údajů obsahují odkazy na externí webové stránky, nad jejichž obsahem PRINCESS JEWELLERY S.R.O. nemá žádný vliv. Z tohoto důvodu PRINCESS JEWELLERY S.R.O. nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, povahu spolehlivosti těchto externích webových stránek. Umístění odkazů nezahrnuje žádnou podporu nebo schválení informací nebo služeb nabízených na příslušných webových stránkách. Za obsah odkazovaných webů je odpovědný výhradně příslušný poskytovatel nebo hostitel webových stránek.

KDE MŮŽETE ZÍSKAT INFORMACE O VAŠICH ÚDAJÍCH ULOŽENÝCH U NÁS?
Máte právo kdykoli požadovat bezplatné informace týkající se Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy. Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo byly uloženy z nesprávných důvodů, rádi je opravíme, zablokujeme nebo odstraníme. Zde Vás žádáme, abyste nás informovali o veškerých změnách Vašich osobních údajů. V případě, že si přejete dostávat informace o svých osobních údajích nebo máte dotazy týkající se ochrany údajů, napište na:

PRINCESS JEWELLERY S.R.O.
Václavské náměstí 785/28
110 00 Prague
Czech Republic

E-mail: info@princessjewellery.eu

ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ
Vyhrazujeme si právo změnit nebo doplnit prohlášení o ochraně údajů podle potřeby. Na této webové stránce zveřejníme všechny změny / doplňky. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste pravidelně navštěvovali web, abyste se informovali o nejnovějším stavu prohlášení o ochraně osobních údajů.